REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu www.sklep.alfaholicy.org

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.sklep.alfaholicy.org

1.2. Właścicielem Serwisu jest Ogólnopolski Klub Alfa Romeo - Alfaholicy.org

1.3. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.4. Wszelkie pojęcia, rozpoczynające się wielką literą, mają znaczenie określone w Regulaminie.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.sklep.alfaholicy.org;

2.2. Serwis www.sklep.alfaholicy.org/Serwis - oznacza serwis internetowy www.sklep.alfaholicy.org oraz wszystkie podstrony zlokalizowane w jego domenie; Serwis zawiera informacje dotyczące świadczenia Usług oraz inne materiały; funkcjonalność Serwisu ma na celu wspieranie Użytkownika przy zamawianiu i korzystaniu z Usług, świadczonych przez Właściciela Serwisu;

2.3. Użytkownik – klient, oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych;

2.4. Partner – firma DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą ul.Osmańska 2, 02-823 Warszawa, realizująca transport w imieniu Właściciela Serwisu.

2.5. Usługa – sprzedaż gadżetów klubowych.

3. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

3.1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

3.2. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko na własny użytek.

3.3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

3.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Właściciela Serwisu wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Właściciel Serwisu jest uprawniony do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych a także uniemożliwienia dalszego korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Serwisu

4.1. Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikowi dostęp do korzystania z Serwisu, w tym zamawiania Usług, przez czas nieoznaczony.

4.2. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki, które są następstwem lub byłyby związane z korzystaniem nieumiejętnym lub nienależytym z Serwisu i jego zawartości. Ponadto Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów lub innych podmiotów, z którymi Użytkownik zawarł umowy na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

4.3. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe starania, aby materiały, informacje i dane zawarte w Serwisie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

4.4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie, ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach Serwisu, jak również za działania Partnerów lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.

4.5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Serwisu, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

4.6. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych materiałów, informacji oraz danych, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów, nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęcia działań na ich podstawie przez Użytkownika.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Właściciel Serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, Właściciel Serwisu będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Zamówienia, zamieszczonego w Serwisie i przekazanie go Właścicielowi Serwisu, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. 

5.3. Dane Użytkownika przekazywane Właścicielowi Serwisu za pomocą Serwisu poprzez zaakceptowanie i wysłanie Formularza Zamówienia pozostają własnością Użytkownika.

5.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez Właściciela Serwisu tylko w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Serwis.

5.5. Właściciel Serwisu zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

5.6. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez Partnerów.

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

6.1. Właściciel Serwisu, w związku z udostępnieniem mu identyfikującego Użytkownika adresu elektronicznego, świadczy lub będzie świadczyć w przyszłości, na rzecz Użytkownika, usługi drogą elektroniczną, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikom treści na wszystkich stronach Serwisu, również za pośrednictwem newslettera oraz umożliwia emisję materiałów marketingowych w Serwisie.

7. Reklamacje.

7.1. Uprawniony do składania reklamacji jest Użytkownik.

7.2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

7.3. Uprawniony może zgłosić reklamację z tytułu zwłoki w przewozie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wydania przesyłki.

7.4. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest, przesłany drogą elektroniczną do Właściciela Serwisu, protokół szkody wypełniony w obecności kuriera oraz pismo reklamacyjne podpisane przez uprawnionego.

Reklamacja powinna w szczególności zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji;

b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

f) wykaz załączonych dokumentów;

g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

7.5. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez osobę nieuprawnioną lub z niekompletną dokumentacją wezwie zgłaszającego do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Właściciela Serwisu uzupełnionej reklamacji.

7.6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Właściciela Serwisu kompletnej reklamacji spełniającej warunki, o których mowa w powyżej; Jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 90 dni.

7.7. Przesyłkę, która nie została dostarczona do odbiorcy w ciągu 30 dni od daty planowanego terminu doręczenia należy traktować jako utraconą.

7.8. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Właściciel Serwisu powiadomi zgłaszającego pisemnie podając:

a) w przypadku uznania roszczenia: kwotę odszkodowania i sposób jej rozliczenia;

b) w przypadku nie uznania roszczenia całkowitego lub częściowego: uzasadnienie odmowy, pouczenie o dalszych możliwościach postępowania

8. Wymagania techniczne.

8.1. Korzystanie z Serwisu wymaga korzystania z przeglądarki internetowej Firefox, Google Chrome, Internet Explorer lub Opera obsługujących protokół HTML oraz połączenia z siecią Internet.

8.2. Użytkownik dodatkowo zobowiązany jest do stosowania podstawowych elementów bezpieczeństwa systemów informatycznych:

a) stosowania aktualizowanego na bieżąco oprogramowania antywirusowego zapewniającego ochronę przed wirusami, trojanami, oprogramowaniem szpiegowskim oraz innymi programami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych oraz poprawności funkcjonowania Serwisu,

b) odpowiedniej konfiguracji zasad bezpieczeństwa - zapory połączenia internetowego oraz poziomów bezpieczeństwa systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

8.3. W sytuacji, która stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania Serwisu lub zgromadzonych w nim danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Właściciela Serwisu lub Serwis o tym zagrożeniu.

8.4. W sytuacji podyktowanej bezpieczeństwem Serwisu lub zgromadzonych w nim danych, a także jego wymaganiami technicznymi, Właściciel Serwisu może zablokować (czasowo lub na stałe) dostęp do Serwisu poszczególnym Użytkownikom albo czasowo zawiesić funkcjonowanie całego Serwisu.

8.5. Wszelkie informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto, ze względów technicznych, nie ma gwarancji, że informacje i dane przesyłane za pomocą przekazu elektronicznego dotrą do Użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.

8.6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to, że Serwis może działać wadliwie, nie działać lub przerywać działanie.

8.7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

9. Prawa autorskie

9.1. Serwis, układ treści Serwisu, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność Właściciela Serwisu i są chronione autorskimi prawami majątkowymi.

9.2. Materiały, informacje i dane zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Właściciela Serwisu oraz wyłącznie w celu przez niego określonym.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

10.2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować pod adres e-mail sklep@alfaholicy.org

10.3. Użytkownik powinien archiwizować we własnym zakresie informacje o dokonywanych przez niego zamówieniach za pomocą Serwisu.

10.4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

10.5. Uznanie postanowień Regulaminu za nieważne, pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia, które pozostają w mocy.

10.6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie i uzyskują status doręczonych do Użytkowników w dniu ich zamieszczenia w Serwisie, z zastrzeżeniem ust. 10.4 poniżej.

10.7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.

10.8. Regulamin świadczenia usług przewozowych i pocztowych dla przedsiębiorców firmy DHL Express (Poland) Sp. z o. o. i Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich z udziałem konsumentów firmy DHL Express (Poland) Sp. z o. o. stanowią integralną część tego Regulaminu i OWU w zakresie nieuregulowanym przez rzeczone dokumenty.